Algemene voorwaarden

  1. De voorwaarden hebben voorrang op deze van de koper of opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.
  2. Alle klachten dienen schriftelijk geformuleerd te worden, per aangetekend schrijven worden overgemaakt en dit binnen de acht dagen na ontvangst van de facturen. Na deze termijn worden klachten als laattijdig en onbestaand beschouwd.
  3. De prestaties worden maandelijks gefactureerd.
  4. De facturen zijn betaalbaar te Roeselare binnen de 30 dagen na factuurdatum, uiterlijk op hun vervaldag. Niet-betaling op gestelde vervaldag geeft van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, aanleiding tot een conventionele rente van 12% per jaar op de verschuldigde sommen en het hoofdbedrag zal daarenboven eveneens van rechtswege vermeerderd worden met 12%, met een minimum van € 125 en een maximum van € 1.860 als conventioneel schadebeding. In geval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd, met uitsluiting van de Rechtbanken van welk ander arrondissement dan ook.
  5. Een eventuele annulatie van een geplande sessie moet 3 weken vooraf worden gemeld. Zo niet zien wij ons genoodzaakt om deze sessie aan te rekenen.
  6. Een “Ad interim overeenkomst” wordt afgesloten voor een onbepaalde termijn met een minimumtermijn van 1 jaar. Beide partijen kunnen een einde stellen aan de overeenkomst, na de minimumtermijn, mits een opzeg van een 3 maanden, schriftelijk te betekenen.
  7. Het aanvaarden van onze factuur staat gelijk met het aanvaarden van onze algemene verkoopsvoorwaarden. De voorwaarden betreffen alle betrekkingen tussen Onesta Consultancy bv en zijn cliënten voor zover hiervan niet afgeweken wordt door middel van bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur, bestelbon of op een eventuele contractuele overeenkomst.
  8. Dit contract is een middelenverbintenis en houdt geen resultaatsverbintenis in.
  9. Alle documenten en/of gegevens zijn en blijven steeds eigendom van de klant. Onesta Consultancy bv houdt zich tevens aan de geheimhouding van de verkregen informatie.
  10. Bij opdrachten die langer duren dan één kalenderjaar, kunnen de vooropgestelde bedragen worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen vanaf het verlopen van de voornoemde periode.